Payday Loans
 
 
Πρόγραμμα Πολιτισμός 2007-2013 PDF Εκτύπωση E-mail
Στόχοι του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα επιδιώκει την ανάδειξη του πολιτιστικού χώρου ο οποίος είναι κοινός για τους ευρωπαίους και βασίζεται στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά, μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών δραστηριοτήτων μεταξύ πολιτιστικών παραγόντων από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με σκοπό να ενθαρρύνει τη δημιουργία ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

Το Πρόγραμμα έχει τρεις ειδικούς στόχους:

- ενθάρρυνση της διακρατικής κινητικότητας των εργαζομένων στον τομέα του
πολιτισμού
- ενίσχυση της διακρατικής κυκλοφορίας των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και προϊόντων
- ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου

Το Πρόγραμμα ακολουθεί μια ευέλικτη, διατομεακή προσέγγιση και επικεντρώνεται στις ανάγκες που διατύπωσαν οι πολιτιστικοί παράγοντες κατά τη διάρκεια των δημόσιων διαβουλεύσεων που οδήγησαν στον σχεδιασμό του.

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος ανήκουν σε τρεις κύριες τυπολογίες, οι οποίες αντιστοιχούν στα σκέλη του προγράμματος.

Σκέλη του προγράμματος
Στήριξη σχεδίων για πολιτιστικές δράσεις (σκέλος 1)
Παρέχεται στήριξη στους πολιτιστικούς οργανισμούς ώστε να συνεργαστούν σε διασυνοριακό επίπεδο και να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Σκοπός αυτού του σκέλους είναι να βοηθήσει διάφορους οργανισμούς, όπως θέατρα, μουσεία, επαγγελματικές ενώσεις, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, πολιτιστικά ινστιτούτα και δημόσιες αρχές, των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να συνεργαστούν μεταξύ τους έτσι ώστε να αναπτυχθεί η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τομέων και να επεκταθεί η πολιτιστική και καλλιτεχνική τους εμβέλεια σε διασυνοριακό επίπεδο.
Το σκέλος αυτό χωρίζεται σε πέντε κατηγορίες, οι οποίες αναλύονται ακολούθως.
Σκέλος 1.1: Πολυετή σχέδια συνεργασίας (διάρκειας από τουλάχιστον τριάντα έξι έως και εξήντα μήνες)
Στόχος της πρώτης κατηγορίας είναι να καλλιεργήσει πολυετείς, διακρατικούς πολιτιστικούς δεσμούς ενθαρρύνοντας έξι τουλάχιστον πολιτιστικούς παράγοντες από έξι τουλάχιστον χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να συνεργαστούν σε τομεακό και διατομεακό επίπεδο προκειμένου να αναπτύξουν κοινές πολιτιστικές δραστηριότητες για διάστημα τριών έως πέντε ετών. Διατίθενται κονδύλια ύψους από 200.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ κατά το μέγιστο ανά έτος, αλλά η κοινοτική στήριξη δεν υπερβαίνει το 50% του συνολικού επιλέξιμου κόστους. Η χρηματοδότηση επιδιώκει να υποβοηθήσει την έναρξη ή να επεκτείνει τη γεωγραφική εμβέλεια του κάθε σχεδίου και να το καταστήσει βιώσιμο και μετά το πέρας της περιόδου χρηματοδότησης.
Σκέλος 1.2.1: Σχέδια συνεργασίας (διάρκειας έως είκοσι τέσσερις μήνες)
Η δεύτερη κατηγορία αφορά δράσεις στις οποίες συμμετέχουν τρεις τουλάχιστον πολιτιστικοί παράγοντες, συνεργαζόμενοι σε τομεακό και διατομεακό επίπεδο, από τρεις τουλάχιστον χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για μέγιστο διάστημα δύο ετών. Ιδιαίτερο βάρος δίδεται σε δράσεις που προωθούν μέσα μακροπρόθεσμης συνεργασίας. Διατίθενται κονδύλια ύψους από τουλάχιστον 50.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ κατά το μέγιστο, αλλά η κοινοτική στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50 % του συνολικού επιλέξιμου κόστους.
Σκέλος 1.2.2: Σχέδια λογοτεχνικής μετάφρασης (διάρκειας έως είκοσι τέσσερις μήνες)
Η τρίτη κατηγορία αφορά την παροχή στήριξης για σχέδια μετάφρασης. Η κοινοτική στήριξη προς τη λογοτεχνική μετάφραση επιδιώκει να βοηθήσει τους Ευρωπαίους να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τη λογοτεχνία και τη λογοτεχνική κληρονομιά των άλλων ευρωπαίων μέσω της προώθησης της κυκλοφορίας λογοτεχνικών έργων μεταξύ των χωρών. Είναι δυνατή η παροχή επιδοτήσεων σε εκδοτικούς οίκους για τη μετάφραση και την έκδοση μυθιστορημάτων από τη μια ευρωπαϊκή γλώσσα στην άλλη. Διατίθενται κονδύλια ύψους από 2.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ, αλλά η κοινοτική στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50 % του συνολικού επιλέξιμου κόστους.
Σκέλος 1.3.5: Σχέδια συνεργασίας με τρίτες χώρες (διάρκειας έως είκοσι τέσσερις μήνες)
Στόχος της τέταρτης κατηγορίας είναι η στήριξη σχεδίων πολιτιστικής συνεργασίας που αφορούν τις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και τρίτων χωρών, οι οποίες έχουν συνάψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνίες σύνδεσης ή συνεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμφωνίες περιλαμβάνουν πολιτιστικές ρήτρες. Κάθε χρόνο επιλέγεται για το συγκεκριμένο έτος μία τρίτη χώρα (ή και περισσότερες). Η εν λόγω χώρα (ή χώρες) ανακοινώνεται κάθε χρόνο στον δικτυακό τόπο του εκτελεστικού οργανισμού το αργότερο 4 μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η δράση πρέπει να δημιουργεί μια πραγματική διάσταση διεθνούς συνεργασίας. Τα σχέδια συνεργασίας προβλέπουν τη συμμετοχή τριών τουλάχιστον πολιτιστικών παραγόντων από τρεις τουλάχιστον χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και πολιτιστική συνεργασία με έναν τουλάχιστον οργανισμό από την επιλεγείσα Τρίτη χώρα και την υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην επιλεγείσα τρίτη χώρα. Διατίθενται κονδύλια ύψους από 50.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ κατά το μέγιστο, αλλά η κοινοτική στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνολικού επιλέξιμου κόστους.
Σκέλος 1.3.6: Στήριξη για ευρωπαϊκά πολιτιστικά φεστιβάλ
Στόχος του σκέλους αυτού είναι να στηρίξει φεστιβάλ που έχουν ευρωπαϊκή διάσταση και συμβάλλουν στους γενικούς στόχους του προγράμματος (δηλαδή κινητικότητα επαγγελματιών, κυκλοφορία έργων και διαπολιτισμικός διάλογος). Το μέγιστο ποσό επιδότησης ανέρχεται σε 100.000 €, το οποίο αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο του 60% των επιλέξιμων δαπανών. Η στήριξη μπορεί να χορηγηθεί για μία ή για τρεις διοργανώσεις του φεστιβάλ.
Σκέλος 2: Στήριξη οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον πολιτιστικό τομέα
Πολιτιστικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται, ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα του πολιτισμού μπορούν να λάβουν στήριξη για τις λειτουργικές τους δαπάνες. Η επιδότηση που παρέχεται στο πλαίσιο αυτού του σκέλους έχει τη μορφή στήριξης των λειτουργικών δαπανών των εν λόγω δικαιούχων οργανισμών για την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας τους. Διαφέρει επομένως σημαντικά από άλλες επιδοτήσεις που παρέχονται ενδεχομένως στο πλαίσιο των άλλων σκελών του προγράμματος.
Στο πλαίσιο αυτού του σκέλους είναι επιλέξιμες τρεις κατηγορίες οργανισμών:
α) Πρεσβευτές
β) Δίκτυα προώθησης
γ) Πλατφόρμες δομημένου διαλόγου
Τα όρια επιδοτήσεων είναι διαφορετικά για κάθε κατηγορία και κυμαίνονται από 100.000 έως 600.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η κοινοτική στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του συνολικού επιλέξιμου κόστους ή του εκτιμώμενου κόστους που αντιστοιχεί στο προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας.
Σκέλος 3: Στήριξη εργασιών ανάλυσης καθώς και συλλογής και διάδοσης πληροφοριών και μεγιστοποίησης της επίδρασης των σχεδίων στον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στήριξη σε δραστηριότητες ανάλυσης και διάδοσης που βοηθούν στη συλλογή και στη διερεύνηση αποτελεσμάτων ώστε να καλυφθεί η ανάγκη για βάσιμα ποσοτικά στοιχεία στον πολιτιστικό τομέα, καθώς και στην αξιολόγησή τους με βάση τους στόχους του προγράμματος. Υπάρχει επίσης ανάγκη μεγαλύτερης παροχής πληροφοριών σε τοπικό επίπεδο σχετικά με το πρόγραμμα Πολιτισμός σε καλλιτέχνες και πολιτιστικούς οργανισμούς. Από αυτή την άποψη, τα πολιτιστικά σημεία επαφής χρηματοδοτούνται σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα στηρίζει τη διεξαγωγή μελετών και εργασιών ανάλυσης στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής συνεργασίας και της ανάπτυξης ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολιτικής. Η στήριξη αυτή έχει στόχο την αύξηση του όγκου και της ποιότητας των πληροφοριών και των στοιχείων, την ανάπτυξη συγκριτικών δεδομένων και αναλύσεων σχετικά με την πολιτιστική συνεργασία σε ευρωπαϊκή κλίμακα, ιδίως όσον αφορά την κινητικότητα των δημιουργών και των παραγόντων στον τομέα του πολιτισμού, την κυκλοφορία των έργων τέχνης και των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών προϊόντων καθώς και τον διαπολιτισμικό διάλογο. Το πρόγραμμα στηρίζει επίσης τη συλλογή και τη διάδοση πληροφοριών και τις δραστηριότητες που έχουν στόχο τη μεγιστοποίηση της επίδρασης των σχεδίων. Προωθεί την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών, τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με το πολιτιστικό πρόγραμμα, αλλά και την ευρύτερη διευρωπαϊκή πολιτιστική συνεργασία.
Σκέλος 3.2: Σχέδια συνεργασίας μεταξύ οργανισμών που συμμετέχουν στην ανάλυση πολιτιστικής πολιτικής
Αυτή η κατηγορία έχει στόχο τη στήριξη σχεδίων συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικών ή δημόσιων οργανισμών (όπως υπηρεσίες πολιτισμού των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών, πολιτιστικά παρατηρητήρια ή ιδρύματα, τμήματα πανεπιστημίων ειδικευόμενα σε πολιτιστικά θέματα, επαγγελματικοί οργανισμοί και δίκτυα) οι οποίοι διαθέτουν άμεση και πρακτική εμπειρία στην ανάλυση, εκτίμηση ή αξιολόγηση του αντικτύπου των πολιτιστικών πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο, όσον αφορά έναν ή περισσότερους από τους 3 στόχους της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό:
−Προαγωγή της πολιτιστικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου•
−Προώθηση του πολιτισμού ως καταλύτη για τη δημιουργικότητα στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση•
−Προβολή του πολιτισμού ως ζωτικού στοιχείου στις διεθνείς σχέσεις της Ένωσης, στο πλαίσιο εφαρμογής της σύμβασης της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων.
Οι δράσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις οργανισμούς που έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το νόμο σε τουλάχιστον τρεις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το μέγιστο ποσό επιδότησης ανέρχεται σε 120.000 € ετησίως, το οποίο αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο του 60% των επιλέξιμων δαπανών.
Μπορεί να δοθεί υποστήριξη για τις παρακάτω δραστηριότητες:
• γραμματεία και συντονισμό της ομάδας
• ανταλλαγή, ανάλυση, σύγκριση και ενοποίηση των υφιστάμενων ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων και μεθοδολογιών αξιολόγησης
• διατύπωση προτάσεων και συστάσεων για νέες μεθόδους αξιολόγησης ή για ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα. Η διενέργεια συγκεκριμένων νέων μελετών ή η συλλογή πληροφοριών δεν καλύπτεται
• προετοιμασία εκθέσεων και διάδοση των αποτελεσμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συνδέσεις με αφιερωμένα σε ειδικά θέματα έτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Το Πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης στη διαμόρφωση συνδέσεων με τις δραστηριότητες που σχετίζονται με έτη που είναι αφιερωμένα σε ένα ειδικό θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

2008: Έτος διαπολιτισμικού διαλόγου, ο οποίος αποτελεί έναν από τους γενικούς στόχους του προγράμματος
2009: Έτος δημιουργικότητας και καινοτομίας
2010: Έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
2011: Έτος εθελοντισμού
Στην ακόλουθη ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε πολιτιστικά σχέδια, ήδη υλοποιημένα στα πλαίσια του Προγράμματος Πολιτισμός 2007-2013:
Παρακάτω μπορείτε να δείτε ελληνικές συμμετοχές στο Πρόγραμμα Πολιτισμός:
Dryhoney Ε.Ε. & So 7 ΑΜΚΕ - MYBE Project | Myths and Beliefs about the beginning and the end of the world
Θέατρο Τόπος Αλλού-Αερόπλοιο - Ancient Pathos project
Full House Promotion - CitytoCity Cabaret
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - SAMKURA*: ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού - Suspended Places
Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Βασίλη & Μαρίνας Θεοχαράκη - Βαλκανικοί Μοντερνισμοί
Χοροθέατρο ΔΑΓΙΠΟΛΗ - BIOMECHANICS
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Το θέατρο ως μορφο-παιδευτικό αγαθό στην εκπαίδευση και στην κοινωνία

http://theduarte.org

εθνικό Θέατρο - Emergency Entrance

www.emergency-entrance.com

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - Folk Music in MusEUm-Young Musicians and Old Instruments

www.folkmusicproject.eu

Athens Video Art Festival / Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Multitrab Productions - LPM – Live Performers Meeting (XI – XII Editions)

www.liveperformersmeeting.net

ΥΠΑΙΘΠΑ - Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα - ROMA ROUTES

http://www.romaroutes.eu/

ΥΠΑΙΘΠΑ- Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα - ICON NETWORK

http://icon-network.org/

Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής & Ακουστικής – Κέντρο Μουσικής Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης - MINSTREL «MusIc Network Supporting Trans-national exchange and dissemination of music Resources at European Level» - «Μουσικό Δίκτυο που Υποστηρίζει Διακρατικές Ανταλλαγές και Διάχυση Μουσικών Τεκμηρίων και Ανθρώπινου Δυναμικού σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο»

http://www.iema.gr/minstrel/

 
 

Αναζήτηση

Online χρήστες

Έχουμε 8 επισκέπτες συνδεδεμένους
Διαφήμιση
Ευρωπαϊκη Επιτροπή
για τον Πολιτισμό
Διαφήμιση
Διαφήμιση